CCTV AYDINLATMA METNİ

 

 

TŞOF TRAFİK ARAÇ VE GEREÇLERİ İMALATI MATBAACILIK

EĞİTİM SAĞLIK HİZMETLERİ AKARYAKIT KONAKLAMA TESİSLERİ İŞLETMECİLİĞİ TİCARET VE SANAYİ A. Ş.

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİNCE

CCTV AYDINLATMA METNİ

 

1.    AMAÇ

 

İşbu Aydınlatma Metni ile Tşof Trafik Araç ve Gereçleri İmalatı Matbaacılık Eğitim Sağlık Hizmetleri Akaryakıt Konaklama Tesisleri İşletmeciliği Ticaret ve Sanayi A. Ş. (“Şirket”),  Şirket’e iş ve ziyaret amacıyla gelen gerçek kişilere ait kişisel verilerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) ve sair mevzuat hükümlerine uygun şekilde işlenmesine yönelik ilkelerin neler olduğunun açıklanması amaçlanmaktadır. 

 

Aydınlatma Metni ile Şirket tarafından yürütülen faaliyetlerin KVK Kanunu’nda yer alan ilkelerle uyumlu olarak sürdürülmesi ve geliştirilmesi benimsenmiştir.  

 

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere  https://www.tsoftrafik.com.tr/kvkk  adresinde yer alan “Tşof Trafik Araç Ve Gereçleri İmalatı Matbaacılık Eğitim Sağlık Hizmetleri

Akaryakıt Konaklama Tesisleri İşletmeciliği Ticaret ve Sanayi A. Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Genel Politikası” ndan (“KVKK Genel Politika”) ve “Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Politikası” ndan (“İmha Politikası”) ulaşabilirsiniz.

 

2.    KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE UYULACAK GENEL İLKELER  

 

Şirket, başta Türkiye Cumhuriyeti Anayasası olmak üzere KVK Kanunu ile KVK Kurumu tarafından çıkartılacak olan her türlü düzenlemeye uygun olarak kişisel verileri hukuka uygun işleyecektir.

 

Bu kapsamda; Şirket, kişisel verilerin işlenmesinde aşağıda belirtilen ilkelere uygun olarak hareket ederek hukuka uygunluğu sağlayacak ve sürecin devamlılığını gözetecektir.

 

2.1.   Hukuka ve Dürüstlük Kurallarına Uygun Olma

 

Kişisel veriler Şirket tarafından, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile ilgili kanunlar ve bu kanunlara uygun olarak çıkartılan ve çıkartılacak olan mevzuat kapsamında hukuka ve dürüstlük kuralına uygun işlenmektedir.

 

2.2.   Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olma

 

 

 

Şirket tarafından işlenen kişisel verilerin doğruluğuna ilişkin azami önlemler alınmakta, işlenen veriye ilişkin herhangi bir yanlışlığın tespit edilmesi halinde ivedilikle ilgili yanlışlık düzeltilmektedir. Ayrıca işlenen kişisel verilerde değişiklik olması hallerinde Şirket tarafından ilgili veri kayıtlarına ilişkin gerekli güncellemeler yapılmaktadır.

 

2.3.   Belirli, Açık ve Meşru Amaçlar İçin İşleme

 

Şirket tarafından kişisel veriler; amaç ve faaliyetleri kapsamındaki yükümlülük ve taahhütleri gerçekleştirmek amacıyla KVK Kanunu’nun öngördüğü şekilde belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmektedir.

 

2.4.   İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma

 

Şirket tarafından sadece amaçlarının yerine getirilmesi ve faaliyetleri kapsamında ihtiyaç duyulan kişisel verileri işlenmekte, Şirket’in amaç ve faaliyet alanı dışındaki kişisel veriler işlenmemektedir.

 

2.5.   İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç İçin Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Edilme

 

Şirket tarafından işlenen kişisel veriler, ilgili kanunlarda ve mevzuatta öngörülen süre boyunca saklanmaktadır. Bu kapsamda; Şirket tarafından, Şirket’in Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası doğrultusunda öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediği tespit edilmekte ve bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranılmaktadır. Yasal bir süre mevcut değil ise kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanmaktadır. Kişisel veriler belirlenen saklama sürelerinin sonunda periyodik imha sürelerine veya çalışanın başvurusuna uygun olarak ve belirlenen imha yöntemleri (silme ve/veya yok etme ve/veya anonimleştirme) ile Şirket’in Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası doğrultusunda imha edilmektedir.

 

3.    KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA VE İŞLENME YÖNTEMLERİ

 

CCTV güvenlik kamerası ile alınan görüntü kayıtları ile kişisel veriler elektronik ortamda otomatik yolla toplanmakta ve elektronik ortamda/fiziki ortamda işlenmektedir.

 

4.    İLGİLİ VERİNİN TANIMI

 

Fiziksel mekân güvenliği verisi aşağıdaki anlama gelmektedir.

 

 

 

Fiziksel Mekân Güvenlik Verisi

Ø    Çalışandan

Ø    Alt işveren çalışanından,

Ø    Çalışan adayından,

Ø    Stajyerden,

Ø    Ürün veya hizmet alan kişiden,

Ø    Potansiyel ürün veya hizmet alan kişiden,

Ø    Ziyaretçiden (her ne sıfatla olursa olsun şirket iç ve dış yerleşkelerini ziyaret eden kişiden) toplanan;

Kısacası sayılanlarla sınırlı olmamak üzere faaliyetler sırasında temas edilecek gerçek kişilerden toplanan;

 

Fiziksel mekâna girişte ve mekânın içerisinde kalış sırasında alınan güvenlik ve kamera kayıtları gibi veriler anlamına gelmektedir. 

 

5.    KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE HUKUKİ SEBEPLER

 

Kişisel veriler, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 20’nci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtildiği şekilde ancak KVK Kanunu’nda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızası ile işlenebilmektedir. Bu kapsamda Şirket tarafından fiziksel mekân güvenliğine ilişkin kişisel veriler amaç ve faaliyetleri kapsamında Kanunda öngörülen hallerde açık rıza aranmaksızın ve ilgili kişinin işlenmektedir. Bu doğrultuda Şirket tarafından işlenen  fiziksel mekan güvenliği verisine ilişkin hukuki sebepler aşağıdaki şekildedir.

 

Fiziksel Mekân Güvenlik Verisi

Ø

Ø

Ø

Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

 

Ø

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması sebebine dayanarak açık rıza aranmaksızın işlenmektedir.

 

6.    KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENME AMACI

 

Şirket, CCTV güvenlik kameraları ile alınan görüntü kayıtlarını aşağıdaki amaçlar ile işlemektedir:

      Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi Denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi

 

 

      Erişim yetkilerinin yürütülmesi

      Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi

      Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi

      Fiziksel mekân güvenliğinin temini

      İç denetim/soruşturma/istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi

      İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi

      İş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi

      Taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temin

      Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini

      Şirket’in ve üçüncü kişilerin güvenliği

      İleride doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda ispat yükümlülüğünü yerine getirebilmek

      Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

 

7.    KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI VE KİŞİSEL VERİ PAYLAŞIMI

 

CCTV güvenlik kamera kayıtları, Şirket tarafından belirlenen yetki matrisi ile yalnızca yetkili personelin erişimine açık olan sistemlerde muhafaza edilmektedir. Şirket tarafından veri güvenliğinin sağlanması için KVKK Kanunu’nun öngördüğü şekilde gerekli ve yeterli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır. Söz konusu tedbirlere ilişkin detaylı bilgiye https://www.tsoftrafik.com.tr/kvkk  adresinde yer alan KVKK Genel Politikadan ulaşabilirsiniz.

 

Bu kişisel veriler, yalnızca talep halinde verileri talep etmeye hukuken yetkili olan kamu kurum

ve kuruluşları ile paylaşılabilmektedir. Bunun dışında üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.

 

8.    KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI 

 

Şirket tarafından işlenen kişisel veriler ilgili kanunlarda ve mevzuatta öngörülen süre boyunca saklanmaktadır. Bu kapsamda; Şirket tarafından, öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediği tespit edilmekte ve bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranılmaktadır. Yasal bir süre mevcut değil ise kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanmaktadır. Bu doğrultuda fiziksel mekân güvenliğine ilişkin elde edilen kişisel veriler, 2 (iki) ay süreyle Şirket’te saklanmaktadır. Akabinde, Şirket’in Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası (https://www.tsoftrafik.com.tr/kvkk  adresinden ulaşabilirsiniz) doğrultusunda saklama süresinin sonunda periyodik imha sürelerine veya ilgili kişinin başvurusuna uygun olarak ve belirlenen imha yöntemleri (silme ve/veya yok etme ve/veya anonimleştirme) ile ilgili kişisel veriler imha edilmektedir. 

 

 

 

 

9.    KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİMLEŞTİRİLMESİ USULLERİ

 

Şirket tarafından başta Türkiye Cumhuriyeti Anayasası olmak üzere ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun olarak işlenen kişisel veriler KVK Kanunu’nun 7’nci maddesi hükmü gereğince; işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Şirket tarafından alınacak karar ile, Şirket tarafından belirlenen Kişisel Veri İmha Politikasına uygun olarak periyodik imha süreçlerinde veya ilgili kişinin talebi üzerine silinmekte, yok edilmekte veya anonim hâle getirilmektedir.

 

Şirket tarafından kişisel verilerin silinmesi ve yok edilmesi; kişisel verilerin fiziksel olarak yok edilmesi, varsa yazılımdan güvenli yöntemlerle silinmesi ve gerekmesi halinde uzmanlar tarafından güvenli şekilde bir daha kurtarılamayacak şekilde silinmesi şeklinde gerçekleştirilmektedir.  

 

Şirket tarafından kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesine ilişkin olarak diğer kanunlarda yer alan hükümler ile KVK Kurulu tarafından yönetmelikle belirlenecek usul ve esaslar da göz önüne alınmaktadır.

 

10.     VERİ SAHİBİNİN HAKLARI VE BU HAKLARIN KULLANILMASI

 

10.1.    Veri Sahibinin Hakları

 

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca, Şirket’e başvurarak kişisel verileriniz hakkında aşağıdaki konulara ilişkin taleplerde bulunabilirsiniz: 

    Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, 

    Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,  

    Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,  

    Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, 

    Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

    Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

    İşlenen kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

    Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.  

 

 

 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, https://www.tsoftrafik.com.tr/kvkkbavuru-formu.html adresinden ulaşabileceğiniz Tşof Trafik Araç Ve Gereçleri İmalatı Matbaacılık Eğitim Sağlık Hizmetleri Akaryakıt Konaklama Tesisleri İşletmeciliği Ticaret ve Sanayi A. Ş.  Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirket’e iletebilirsiniz.

 

10.2.    Başvuru Araçları

 

Kişisel veri sahiplerinin KVK Kanunu’ndan doğan haklarına ilişkin başvurularının, KVK

Kanunu’nun 13’üncü maddesine uygun bir biçimde aşağıda belirtilen yöntemler ile tarafımıza iletilmesi gerekmektedir:

 

BAŞVURU YÖNTEMİ

BAŞVURU YAPILACAK ADRES

BAŞVURUDA GÖSTERİLECEK

BİLGİ

Şahsen  Başvuru

(Başvuru sahibi bizzat gelerek ıslak imzalı başvuru formunu kimliğini tevsik edici belge ile

sunmalıdır.)

Fevzi Çakmak Sk. İzmir Cad.

4/10 Kızılay

Çankaya/ANKARA

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin

Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Noter Vasıtası ile Başvuru

Fevzi Çakmak Sk. İzmir Cad.

4/10 Kızılay

Çankaya/ANKARA

Tebligat zarfının üzerine “Kişisel

Verilerin Korunması Kanunu

Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yolu ile Başvuru

Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel

Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Elektronik Posta Adresi ile Başvuru

(Bu başvuru yöntemi, yalnızca

Şirket’in sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz ile kullanılabilir.)

Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel

Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

 

          Başvuruda yer alan talepler, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır ve sonuç yazılı olarak ya da elektronik ortamda başvuru sahibine bildirilecektir. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, KVK Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret başvuru sahibinden talep edilerek alınacaktır.

 

          Şirket tarafından, yapılan başvuru ve talebin haklı görülmesi halinde gereği gecikmeksizin yerine getirilecektir. Yapılan başvuru ve talebin reddi halinde ise, ret gerekçesi ilgili kişiye başvuru ve talep dilekçesinde belirtildiği şekilde yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilecektir.

 

          Şirket tarafından başvuru ve talebin reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde cevap verilmemesi hallerinde, ilgili kişinin başvuru ve talep cevabını öğrendiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün ve her halde başvuru tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içinde KVK Kurulu’na şikâyette bulunma hakkı vardır.

 

11. VERİ SORUMLUSU KİMLİK VE İLETİŞİM BİLGİLERİ 

 

İşbu Aydınlatma Metni, Türkiye’de kurulu ve aşağıda bilgileri verilen Tşof Trafik Araç ve

Gereçleri İmalatı Matbaacılık Eğitim Sağlık Hizmetleri Akaryakıt Konaklama Tesisleri

İşletmeciliği Ticaret ve Sanayi A. Ş.  tarafından “Veri Sorumlusu” sıfatıyla ilgili kişisel veri sahibi kişilere hitaben düzenlenmiştir. 

 

Ticari Unvan

: Tşof Trafik Araç Ve Gereçleri İmalatı Matbaacılık Eğitim Sağlık Hizmetleri Akaryakıt Konaklama Tesisleri İşletmeciliği Ticaret ve Sanayi A. Ş.

Adres

: Fevzi Çakmak Sk. İzmir Cad. 4/10 Kızılay Çankaya/ANKARA

Mersis No

: 0814005735000014

Telefon No

: +90 (312) 232 29 05

Faks No         

: +90 (312) 229 79 05

E-Mail Adresi

: Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir  

KEP Adresi

 

 

: Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

 

 

 

 

 

Hava Durumu

<