KİŞİSEL VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

 

TŞOF TRAFİK ARAÇ VE GEREÇLERİ İMALATI MATBAACILIK

EĞİTİM SAĞLIK HİZMETLERİ AKARYAKIT KONAKLAMA TESİSLERİ İŞLETMECİLİĞİ TİCARET VE SANAYİ A. Ş.

 

TŞOF TRAFİK ARAÇ VE GEREÇLERİ İMALATI MATBAACILIK EĞİTİM SAĞLIK HİZMETLERİ AKARYAKIT KONAKLAMA TESİSLERİ İŞLETMECİLİĞİ TİCARET VE

SANAYİ A. Ş.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

  

1.      GENEL BİLGİ 

 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 20. maddesi uyarınca, herkes kendisi ile ilgili kişisel verilerin korunmasını talep etme hakkına sahiptir. Bu hak, kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar.  

 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) 11. maddesi ile kişisel verileri işlenen veri sahiplerine birtakım taleplerde bulunma hakkı tanımıştır. Veri sorumlusu olan Tşof

Trafik Araç ve Gereçleri İmalatı Matbaacılık Eğitim Sağlık Hizmetleri Akaryakıt Konaklama Tesisleri İşletmeciliği Ticaret ve Sanayi A. Ş. (“Şirket”), KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesine uygun olarak, kişisel veri sahiplerinin veri sahipliği sıfatlarından doğan haklarının değerlendirilmesi ve kişisel veri sahiplerine yapılması gereken bilgilendirme işbu “Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu” aracılığıyla gerçekleştirilmelidir. 

 

Başvuruların tam ve eksiksiz olarak cevaplanabilmesi ve Kişisel Veri Sahiplerinin taleplerinin ivedilikle yerine getirilebilmesi için, kişisel veri sahibince başvuru esnasında işbu başvuru formu eksiksiz olarak doldurulmalı, kimliğini ispat edici bilgi ve belgeler Şirket’e sunulmalı, başvuru konusu ve talep açık, anlaşılabilir ve net olarak belirtilmeli, talebe konu olaylar detaylıca izah edilmelidir. Kişisel veri sahibinin başvuru konusuna ilişkin elinde bir bilgi ve belge bulunması halinde, bu bilgi belgeler de başvuru formuna ek olarak Şirket’e iletilmelidir.

 

Başvurunun temsilci aracılığıyla yapılması halinde bu husus açıklamalar kısmında belirtilmeli, başvuru sahibiyle olan ilişkin açıklanmalı ve temsil yetkisini gösterir vekil için noter kanalıyla düzenlenmiş vekaletname, vasi için vesayete ilişkin mahkeme kararının onaylı örneği başvuru ekinde Şirket’e iletilmelidir.

 

2.      BAŞVURU HAKKI 

 

2.1  Başvuru Konuları 

 

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca, kişisel verileri işlenen herkes Şirketimize başvurarak

kendisi ile ilgili aşağıda yer alan konularla ilgili taleplerde bulunabilir: 

 

      Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

      Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

      Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

      Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

1

 

 

 

 

      Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, KVK Kanunu’nun 7’nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

      Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesi ile KVK Kanunu’nun öngördüğü çerçevede kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesi

taleplerinin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

      İşlenen kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

      Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle bir zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

 

2.2   Başvuru Hakkının Kapsamı Dışında Kalan Durumlar 

 

KVK Kanunu’nun 28’inci maddesi gereğince, aşağıdaki hallerde kişisel veri sahiplerinin

haklarını ileri sürmeleri mümkün olmayacaktır: 

 

      Kişisel verilerinin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi,

      Kişisel verilerinin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,

      Kişisel verilerinin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi,

      Kişisel verilerinin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi,

      Kişisel verilerinin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak

yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

 

KVK Kanunu’nun 28’inci maddesinin 2’nci fıkrası gereğince aşağıdaki hallerde de kişisel veri sahiplerinin haklarını (zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç olmak üzere) ileri sürmeleri mümkün olamayacaktır: 

 

      Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması. 

      İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi. 

      Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması. 

      Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması. 

2.3   Başvuru Araçları 

 

Kişisel veri sahiplerinin KVK Kanunu’ndan doğan haklarına ilişkin başvurularının, KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesine uygun bir biçimde yazılı olarak veya KVK Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemler ile tarafımıza iletilmesi gerekmektedir:

 

BAŞVURU YÖNTEMİ

BAŞVURU YAPILACAK ADRES

BAŞVURUDA GÖSTERİLECEK

BİLGİ

Şahsen  Başvuru

(Başvuru sahibi bizzat gelerek ıslak imzalı başvuru formunu kimliğini tevsik edici belge ile

sunmalıdır.)

Fevzi Çakmak Sk. İzmir Cad.

4/10 Kızılay

Çankaya/ANKARA

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin

Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Noter Vasıtası ile Başvuru

Fevzi Çakmak Sk. İzmir Cad.

4/10 Kızılay

Çankaya/ANKARA

Tebligat zarfının üzerine “Kişisel

Verilerin Korunması Kanunu

Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Kayıtlı Elektronik Posta

(KEP) Yolu ile Başvuru

Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel

Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Elektronik Posta Adresi ile Başvuru

(Bu başvuru yöntemi, yalnızca Şirket’in sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz ile kullanılabilir.)

Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel

Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

 

3.      ŞİRKETİMİZİN BAŞVURULARA CEVAP VERME USULÜ VE SÜRESİ  

KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesine uygun olarak Şirketimiz, başvuru sahibinin Şirketimize yapmış olduğu başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret kişisel veri sahibinden talep edilebilecektir.

Kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak amacıyla, Şirketimiz tarafından, başvuruda bulunan

kişiden kimlik ve yetki tespiti amacıyla bilgi talep edebilecektir. 

 

Kişisel veri sahibinin başvurusu aşağıda belirtilen durumlarda reddedilebilecektir: 

 

    Diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engellemesi 

    Orantısız çaba gerektirmesi 

    Bilginin kamuya açık bir bilgi olması 

    Başkalarının gizliliğini tehlikeye atması 

    KVK Kanunu uyarınca kapsam dışında kalan hallerden birinin mevcut olması (Bkz. 2.2.) 

 

4.      KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN (BAŞVURU SAHİBİNİN) KURUL’A ŞİKÂYETTE BULUNMA HAKKI 

 

KVK Kanunu’nun 14’üncü maddesi uyarınca, başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya başvuruya süresinde cevap verilmemesi hallerinde kişisel veri sahibi, Şirketimizin cevabını öğrendiği tarihten itibaren 30 (otuz) ve her halde başvuru tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içinde Kurul’a şikâyette bulunabilir. KVK Kanunu’nun 14. maddesi uyarınca Şirketimize başvuru gerçekleştirilmeden Kurul’a şikâyet yoluna başvurulması mümkün değildir.  

 

5.      KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİ (BAŞVURU SAHİPLERİ) TARAFINDAN YÖNELTİLEBİLECEK TALEPLER 

 

Lütfen kişisel verilerinize ilişkin başvurunuzun konusunu aşağıda sayılanlar arasından seçiniz:

 

  

TALEP EDİLEBİLECEK KONULAR VE KANUNİ DAYANAK

SEÇİMİNİZ

(Seçiminizi işareti

koyarak lirtiniz.)

 

x

be-

1  

 

Şirket’in bünyesinde kişisel verilerimin işlenip işlenmediğini öğrenmek istiyorum.

 

(KVK Kanunu md. 11/1-a)  

  

 

2  

Eğer kişisel verilerim işleniyorsa bu veri işleme faaliyeti ile ilgili bilgi talep ediyorum.

 

(KVK Kanunu md. 11/1-b)  

  

 

3  

Eğer kişisel verilerim işleniyorsa bu veri işlemesinin amacını ve işlenme

amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek istiyorum. 

 

(KVK Kanunu md. 11/1-c)  

  

 

4  

Kişisel verilerimin yurtiçinde ve/veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıp aktarılmadığını ve aktarılıyorsa akatarılan üçüncü kişiler hakkında bilgi talep ediyorum.

 

  

 

 

(KVK Kanunu md. 11/1-ç)  

 

5  

Şirket’in/kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde eksik veya yanlış işlenen kişisel verilerimin düzeltilmesini talep ediyorum. 

(Talep halinde eksik veya yanlış olduğunu düşündüğünüz kişisel verilerinizin düzeltilmesi için doğru ve tamamlayıcı bilgi / belgelerin iletilmesi gerekmektedir.)  

 

(KVK Kanunu md. 11/1-d)  

  

6  

Kişisel  verilerimin       işlenmesini       gerektiren         sebeplerin         ortadan              kalktığını düşünüyorum ve bu çerçevede kişisel verilerimin; 

-           Silinmesini                                     -             Anonim hale getirilmesini             talep ediyorum.

  

(KVK Kanunu md. 11/1-e)  

  

7  

Eksik ya da yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü

kişiler nezdinde de düzeltilmesini istiyorum.  

 

(KVK Kanunu md. 11/1-f)  

  

8  

Eksik ya da yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de; 

-           Silinmesini                                     -             Anonim hale getirilmesini             talep ediyorum.

 

(KVK Kanunu md. 11/1-f)  

  

9  

Kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi

suretiyle aleyhime doğan sonuca itiraz ediyorum. 

 

(KVK Kanunu md. 11/1-g)  

  

10  

Kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle uğradığım zararın giderilmesini talep ediyorum. 

 

(KVK Kanunu md. 11/1-h)  

  

11

Kişisel Veri Sahibinin Talebine İlişkin Detaylı Açıklamaları:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Not: Açıklama alanının yetersiz kalması halinde lütfen evrakın eki olarak detaylı açıklamalarınızı sununuz.)

 

6.      ŞİRKETİMİZİN CEVABINA İLİŞKİN TERCİHİNİZ

 

Lütfen yapmış olduğunuz başvurunuza Şirketimizin vereceği yanıtın tarafınıza bildirilme tercihinizi belirtiniz: 

 

1  

Yazılı olarak teslim almak istiyorum. 

 

 

2  

Elektronik olarak gönderilmesini istiyorum. 

 

 

3

Elden teslim almak istiyorum.

(Vekaleten teslim alınması halinde noter tasdikli vekaletname ibrazı gerekmektedir.)

 

 

7.      VERİ SAHİBİNİN TAAHHÜDÜ VE TALEBİ

 

İşbu başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum bilgi ve belgelerimin doğru ve güncel olduğunu, Şirket’in başvurumu sonuçlandırabilmek adına ilave bilgi talep edebileceğini ve ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde KVK Kurulu tarafından belirlenen ücreti ödemem gerekebileceği hususunda aydınlatıldığımı beyan ve taahhüt ederim.

 

Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, Şirket’e yapmış olduğum başvurumun Kanun’un 13.

maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim.

 

8.      KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN (BAŞVURU SAHİBİNİN) İLETİŞİM BİLGİLERİ 

 

Adı Soyadı:

  

T.C. Kimlik Numarası /

(yabancı ise) Uyruğu, Pasaport Numarası veya (varsa)Kimlik Numarası:

  

Telefon Numarası:  

  

E-posta Adresi /

  

(varsa) KEP Adresi:

 

Tebligata Esas Yerleşim

Yeri veya 

İş Yeri Adresi:  

  

Şirketimiz ile  

Arasındaki İlişki:     

o              Ürün veya Hizmet Alan Kişi

o              Potansiyel Ürün veya Hizmet Alan Kişi                                o        Tedarikçi 

o              Asıl İşveren/Alt İşveren Yetkilisi/Çalışanı/Hissedarı o           Kiracı/Kiraya Veren

o              Ziyaretçi                                                o           Veli/Vasi/Temsilci

o              Çalışan/Eski Çalışan  

o              Diğer                                        

Lütfen belirtiniz: _______________________ 

Şirket ile İlişkili Olduğu Departman:

 

İmzası:

(Kep üzerinden yapılan başvurularda güvenli elektronik imza veya mobil imza kullanılabilecektir.)

 

Başvuru Tarihi:

 

 

9.    İŞBU BAŞVURUNUN YETKİLİ VEKALETNAME ARACILIĞIYLA YAPILMASI HALİNDE VEKİLİN;

 

Adı Soyadı:

  

T.C. Kimlik Numarası /

(yabancı      ise)       Uyruğu,

Pasaport Numarası veya (varsa)Kimlik Numarası:

  

Telefon Numarası:  

  

E-posta Adresi /

(varsa) KEP Adresi:

  

Tebligata Esas Yerleşim

Yeri veya 

İş Yeri Adresi:  

  

İmzası:

(Kep üzerinden yapılan başvurularda güvenli elektronik imza veya mobil imza kullanılabilecektir.)

 

Başvuru Tarihi:

 

 

 

 

Hava Durumu

<